Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Protein Nyuszi nyereményjáték

Vegyél részt nyereményjátékunkban és nyerj!

2022.04.19-24 között eljön hozzánk a protein nyuszi. De nem ám egészségtelen cukros csokoládékat hoz nektek, hanem csupa egészséges és vitalizáló dolgot. Nincs más teendőd, mint a megadott napokon:

1: Kedvelni a bejegyzést, ami a nyereményjátékunkról szól és a Duovital facebook oldalát is.

2: Jelöld meg a post alatt 2 ismerősödet, akiket érdekelhet ez a nyereményjáték.

3: Oszd meg a postot a saját oldaladon.

A nyereményekről a facebook postunkban tudsz majd tájékozódni.

Sorsolás 2022.04.25

 

ÁTÉKSZABÁLYZAT

 

„DUOVITAL PROTEIN NYUSZI NYEREMÉNYJÁTÉK” 

üzenőfali nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

 

I. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

 

 1. A „DUOVITAL PROTEIN NYUSZI NYEREMÉNYJÁTÉK” üzenőfali nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője a DUOVITAL KFT (székhely: 1031 Budapest, Rozália u. 10.) (a továbbiakban: Szervező).

 
 1. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező látja el. A Játék technikai lebonyolításában, adatfeldolgozóként a Plus Kreatív & Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3/A 2 em. 48.; cégjegyzékszám: 01-09-191064; adószám: 24890410-2-43) működik közre.

 

II. A JÁTÉKSZABÁLYZAT HATÁLYA

 

 1. Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően jelentkeznek és részt vesznek a Játékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy bármely kifogással lépne fel.

 
 1. Szervező fenntartja jogát jelen Játékszabályzat egyoldalú módosítására, amelyet Játékos a Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz.

 

III. A JÁTÉKRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

 
 1. A Játék hivatalos neve: „DUOVITAL PROTEIN NUSZI  NYEREMÉNYJÁTÉK”

 
 1. A Játék időtartama: ​​2022. Április 19 - április 24. 23:59

 
 1. A sorsolás időpontja: 2022. április 25.

 
 1.  A játék és az eredményhirdetés helyszíne: Szervező Facebook oldala (https://www.facebook.com/duovital.hu)

 
 1. A Játékban való részvétel feltétele: A Játékban azok a játékosok vehetnek részt, akik maradéktalanul betartják a jelen Szabályzat rendelkezéseit és a jelen Szabályzatban leírtaknak megfelelően jelentkeznek a Játékra. Játékosoknak a Játékban való részvétel érdekében a Szervező által üzemeltetett, DUOVITAL Facebook oldalán található  lentebb taglalt feltételeknek megfelelő Boltnyitás Nyereményjáték poszt alatt kell a kérdésre a helyes választ kommentben leírnia.

 

Játékra való jelentkezés menete:

A Játékosnak a Nyereményjáték posztot kell kedvelnie, vagy megosztania vagy megjelölnie kommentben 2 ismerősét.

 1. A nyertesek száma: 3, azaz három nyertes kerül kisorsolásra.

 
 1. A kisorsolásra kerülő nyeremények:

 

Likeolók közt: https://duovital.hu/puregold-c-complex-100-caps-334?keyword=pure%20gold , https://duovital.hu/puregold-joint-complex-90-caps-337?keyword=joint%20

Kommentelők közt: https://duovital.hu/whey-protein-feherjepor-1kg-belgian-chocolate-408?keyword=belgian (Választható ízben)+ ajándék shaker,

https://duovital.hu/puregold-c-1000-100caps-333?keyword=c%201000

Megosztók közt: https://duovital.hu/multi-pack-11-pro-30-pak-vita-nutriversum-759?keyword=11, https://duovital.hu/collagen-heaven-300-g-wshape-nutriversum-malna-83?keyword=heaven választható ízben.


 1. A nyertesek kiválasztása és kisorsolása:

 
 1. Szervező a Játékban résztvevő Játékosok kommentjei alapján, random sorsolás útján választja ki a nyertest. Ez a Játékos viheti haza a III.7. pontban megjelölt nyereményt. (A sorsolás nem nyilvános.)

 
 1. A nyertesek kihirdetése és értesítése:

  1. A nyertesként kiválasztásra kerülő játékos neve a Szervező Facebook Oldalán kerülnek közzétételre egyszerű feltöltés útján, amelyhez a Játékos kifejezetten hozzájárul.

  2. Szervező a Játékos nyertes kommentje alá írt hozzászólás vagy Facebook üzenet útján veszi fel a kapcsolatot a nyertesként kiválasztásra kerülő Játékosokat, a nyeremény átvételének részleteit a nyertesekkel ezeken a felületeken egyezteti a Szervező.

  3. Játékos köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben a Játékos ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul a Játékos magatartása vagy annak elmaradása okán, úgy Szervezőt felelősség nem terheli. Pótnyertes sorsolásának a jogát a Szervező fenntartja. Szervező jogosult és nem köteles pótnyertes sorsolására.

 
 1. A promóciós játékban résztvevő személyek köre, a Játékban való részvétel feltételei: lásd a jelen Játékszabályzat rendelkezései szerint.

 
 1. A Játékból kizárásra kerül valamennyi Játékos, aki a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit nem tartja be vagy olyan Pályázatot nyújt be, amely a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit sérti vagy azokkal nem összeegyeztethető.

 

IV. A JÁTÉKBAN RÉSZVÉTELRE JOGOSULT SZEMÉLYEK 

 

 1. A Játékban, mint Játékos kizárólag olyan 18 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, bármely állampolgárságú természetes személy vehet részt, aki teljes cselekvőképességgel bír és elfogadja a jelen Játékszabályzat valamennyi rendelkezését.

 

 1. A Játékban csak olyan Játékos vehet részt, aki vállalja, hogy amennyiben tárgyi nyeremény kerül részére kisorsolásra úgy az ilyen nyereményt Magyarország területén átveszi vagy elfogadja, hogy a nyeremény harmadik országba történő szállítását saját maga, a Játékos költségére megszervezi. Szervező Magyarország területén kívülre nem biztosítja a nyeremény kiszállítását.

 
 1. Nem vehetnek részt a játékban, egyúttal a játékból ki vannak zárva a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá a Szervezővel bármely közvetlen vagy közvetett tulajdonosi jogviszonyban lévő személyek ill. a Szervező érdekében, annak részére bármely jogviszony alapján munkát végző személyek, továbbá az előbbi felsorolt valamennyi személyi körhöz tartozó személyek közeli hozzátartozói (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bek. 1. szerinti közeli hozzátartozó), valamint - egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá ezen cégekkel bármely közvetlen vagy közvetett tulajdonosi jogviszonyban lévő személyek ill. ezen cégek érdekében, azok részére bármely jogviszony alapján munkát végző személyek, továbbá az előbbi felsorolt valamennyi személyi körhöz tartozó személyek előbb felemlített jogszabály hely szerinti közeli hozzátartozói. A játékból ki van zárva továbbá minden olyan személy, akire bármely jogszabály külön kizáró okot határoz meg a jelen játékban történő részvétel kapcsán.

 

 1. Szervező a sorsolást megelőzően nem vizsgálja, hogy a Játékra jelentkező személy megfelel-e a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. Játékos a jelen Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy megfelel a Játékban való részvétel feltételeinek. Játékos állításáért saját maga felel és tudomásul veszi, hogy a Játékszabályzat szerinti feltételek nem teljesülése esetén a Szervező jogosult a Játékost kizárni a játékból és megtagadni számára a nyeremény átadását és pótnyertest sorsolni a Szervező egyoldalú döntése alapján.

 

 1. A Játékszabályzat szerinti feltételeknek eleget tevő és annak megfelelő és a Játékra jelentkező, valamint a jelen Játékszabályzatot és a hozzá kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót elfogadó természetes személy a továbbiakban: Játékos.

 

 1. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

 

 1. a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,

 2. más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Facebook profil) visszaél,

 3. a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti,

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a kizárásra okot adó eseteket a Szervező saját belátása szerint bírálja el. 

 

V. A JÁTÉKOS NYILATKOZATAI

 

 1. Játékos a Játékra történő szabályszerű jelentkezéssel elismeri, hogy megismerte a jelen Játékszabályzatot, azt elfogadja, a Játékszabályzat rendelkezéseit nem vitatja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Játékos a Játékszabályzat minden rendelkezését elfogadja, részleges jogfenntartás a Játékszabályzattal szemben nem lehetséges. Amennyiben a Játékos nem minden rendelkezését fogadja el a Játékszabályzatnak úgy Szervező jogosult az ilyen Játékost kizárni a Játékból a Szervező egyoldalú döntése alapján.

 

 1. Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező Facebook oldalán a Játékos nevét a Szervező nyilvánosságra hozza, amennyiben a Játékos nyertesként kerül kisorsolásra.

 

 1. Játékos amennyiben a nyereményjáték nyertese is egyben úgy hozzájárul ahhoz, hogy (amennyiben nyer), a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

 

 1. Játékos elfogadja, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárásra kerül, amennyiben a Szervezőre, a DUOVITAL márkákra, a Szervező alkalmazásában álló személyekre, a Játék résztvevőire vagy a Játékra vonatkozóan trágár vagy sértő kifejezést használ. Az előbb leírt szankciók vonatkoznak arra az esetre is, ha a Játékos trágár vagy súlyosan közösségellenes megjegyzése nem irányul konkrét személyek, csoportok, cégek, márkák becsmérlésére vagy megsértésére, de a Játékos megnyilvánulása önmagában alkalmas arra, hogy más személyekben megbotránkozást váltson ki. Játékos elfogadja, hogy ennek mérlegelése a Szervező diszkrecionális jogkörébe tartozik, a Szervező trágárság vagy megbotránkoztatás miatti kizáró döntése ellen a Játékos jogorvoslati jogáról kifejezetten lemond. A jelen pontban leírt rendelkezések vonatkoznak a nyereményjáték nyerteseire is, így a Szervező megtagadhatja a nyeremény átadását, amennyiben a nyertes a sorsolást követően tanúsítja a jelen pontban rögzített tilalmazott magatartások bármelyikét, továbbá a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a Játékra való jelentkezés érdekében elküldött Pályázatot, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sért, a Duovital jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, továbbá a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, azonnali hatállyal kizárjon a Játékból.

 

 1. A Szervező Facebook oldalán a Játékos által közzétett esetleges jogsértő vagy súlyosan megbotránkoztató hozzászólásokért és egyéb megnyilvánulásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Játékost terheli, Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen Játékost azonnali hatállyal kizárjon a Játékból.

 

 1. A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel, maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételei mellett a Játék Adatkezelési Szabályzatának valamennyi rendelkezését is.

 

 1. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

 1. A nyeremény átadását megelőzően vagy azt követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes, ebben az esetben a Szervező jogosult a nyeremény átadását megtagadni a Játékszabályzat szerint.

 

 

VI. A NYEREMÉNY ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE 

 

 1. Szervező a nyertesekkel kommentben veszi fel a kapcsolatot a Játék lezáródását követő 5 munkanapon belül, majd Facebook üzenetben és/vagy e-mailben kerül sor a nyereménnyel kapcsolatos további egyeztetésre. (Munkanap: olyan naptári nap, amely nem esik szombati vagy vasárnapi napra, nemzeti ünnepi napra vagy egyéb munkaszüneti napra Magyarországon, és amelyen a kereskedelmi bankok üzletkötési céllal nyitva vannak Magyarország területén.)

 

 1. Játékos köteles közreműködni nyereménye átvételében és köteles megadni minden olyan tájékoztatást, amely ahhoz szükséges, hogy a Szervező a jelen Játékszabályzat és a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tehessen a nyeremény átadási kötelezettségének. 

 

 1. A nyeremény kiszállításához kapcsolódó futárköltséget a Szervező viseli, azonban minden egyéb esetlegesen felmerülő költség a Játékost terheli. Amennyiben a nyertes Játékos ugyan jelentkezik a jelen Játékszabályzat szerinti módon a nyeremény átvételére, de azt a jelentkezésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül nem veszi át vagy a nyertes Játékosnak előbbi időtartamban nem adható át, úgy a nyertes Játékos elveszíti átvételi jogosultságát a nyereményre.

 

VII. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

 

 1. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a https://duovital.hu és https://www.facebook.com/duovital.hu oldalon.

 

A Játékról további információ kérhető a duovital.hu@gmail.com  e-mail címen.

 

VIII. ADÓK

 

 1. Szervezőt és a nyertes Játékost a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab) pontja alapján a SZJA és egyéb járulék nem terheli.

 

IX. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

 

 1. A Játék adatkezelési és adatvédelmi szabályzata megtalálható a https://duovital.hu és https://www.facebook.com/duovital.hu oldalon.

 

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 1. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

 

 1. Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

 1. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a mindenkor hatályos magyar jog.

 

 1. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. 

 

 1. Szervező kijelenti, hogy jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

 

 1. Játékos panaszával vagy észrevételével a duovital.hu@gmail.com címen tehet bejelentést ill. kérhet további tájékoztatást.

 

 1. Szervező kizárja felelősségét valamennyi a Facebook oldalát ért meghibásodásért, amely időtartam alatt a nyereményjáték nem, vagy csak korlátozottan elérhető. Amennyiben a Játékost ebből fakadóan kár éri úgy Szervezővel szemben nem léphet fel követeléssel.

 

 1. A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis maior esetén. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

 
 1. A jelen Játékszabályzatban foglalt fejezet címek kizárólag a Játékszabályzat tagolását szolgálják.

 

 

Kelt.: 2022.04.12.